To find Architect(s) from the List, please enter the word to be

  Last Name : First Name :
  Reg. No. :  

Names beginning with:

Reg. No. Name(English) Name(Chinese)
4311 XIA Mengyuan 夏|圓
4426 XIAN Huansheng 冼渙笙
4280 XIAO Qiaojue 肖俏Z
3002 XIE Jing 謝菁
4281 XIMEN Hannah Jiaqi 西門家琪
4312 XU Wei 徐唯
4563 XU Xixi 徐希西